Informace

Ochrana oznamovatelů

Shrnující informace

  • Kdo může oznamovat:
    kdokoliv kdo se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděl o protiprávním jednání. Z oznamování jsou vyloučeny osoby dle § 2 odst. 3 písm. c) až g) a j).
  • Co se oznamuje:
    porušení nebo hrozící porušení dle platné a účinné právní úpravy.
  • Jak se oznamuje:
    komunikačním kanálem zajišťujícím důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů.

Co je a jaký je účel ochrany oznamovatelů?

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady EU)2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Podle této legislativy je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu. Whistlebloweři šetří nejen veřejné i soukromé finanční prostředky, ale mohou rovněž přispět k ochraně veřejného zdraví, zachraňovat životy, pomoci předcházet ekologickým katastrofám atp. Jednotlivé členské státy přijaly v souvislosti se směrnicí své transpoziční zákony, v České republice je to zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Ochrana osob a osobních údajů

V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby se postupuje dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu. Oznamovatel musí být ztotožněn.

Jak bude s oznámením naloženo

V závislosti na obsahu oznámení pověřená osoba přijme příslušné kroky a o výsledcích jednotlivých oznámení informuje oznamovatele, pokud to bude možné. Zpětná vazba o výsledcích oznámení je poskytována oznamovateli ve lhůtě přiměřené pro vyhodnocení jeho obsahu a přijetí příslušných kroků.

Komunikační kanály (jak oznamovat porušení)

Pro učinění oznámení využijte jeden z následujících kanálů, primárně však využívejte www.oznam.to.

 

Příslušná osoba: Mgr. Veronika Franková, pravni@pekarnahorovice.cz, +420 606 665 507

Elektronicky na adresách: www.oznam.to PIN: X8Q6, www.oznamovatel.justice.cz

Písemně na adresu: PAC Hořovice s.r.o., Masarykova 153, 268 01 Hořovice

Pro spotřebitele

V souladu  se zákonem č. 634/1992 Sb. v důsledku novelizace zákonem č. 378/2015 Sb. informuje společnost PAC Hořovice s.r.o. spotřebitele  (pro účely tohoto zákona se dle § 2 odst. 1 písm. a) rozumí spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) o následující možnosti:

Spotřebitel má podle výše uvedeného zákona s účinností od 1.2.2016 právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „spotřebitelský spor“) prostřednictvím České obchodní inspekce. Bližší informace, kontakt a pravidla pro postup naleznete na webových stránkách www.coi.cz v sekci Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR).

Kontaktní údaje: 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

E: adr@coi.cz
W: adr.coi.cz